Disclaimer correspondentie

De inhoud van een verstuurd (e-mail)bericht en de eventueel daarbij behorende bijlage(n) zijn vertrouwelijk van aard en persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd vóór de geadresseerde. Zij kunnen vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Het (e-mail)bericht en de eventueel behorende bijlage(n) zo spoedig mogelijk het e-mailbericht te verwijderen en te vernietigen Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlage(n) door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervóór bedoelde derde.

Aansprakelijkheid

De afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden (e-mail)bericht, noch voor het tijdig ontvangen daarvan. Zij spant zich in om haar digitale correspondentie omgeving virusvrij en optimaal beveiligd te houden. Hiertoe worden onder andere alle inkomende en uitgaande berichten gescand op virussen. De ontvanger van een (e-mail) is en blijft verantwoordelijk voor het virusvrij en gesloten houden van zijn eigen digitale correspondentie omgeving. CrossWise HRM & Salaris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het openen van een (e-mail)bericht, onvolledige en/of onjuiste informatie in(e-mail)berichten en/of eventuele bijlagen. Aan (e-mail)berichten en de eventueel daarbij behorende bijlage(n) kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Ga naar de disclaimer

Ga naar het cookie- & privacybeleid